(คู่มือใช้งาน) จัดการข้อมูลภาพสไลด์

การเพิ่มภาพสไลด์ในหน้า Homepage

1. เลือกเมนู Smart Slider จากเมนูทางซ้าย และเลือกกลุ่มสไลด์ Home Slide

2. เลือก New Slide เพื่อเพิ่มภาพสไลด์ใหม่

3. หลังจากนั้นจะปรากฎ กล่องคลังสื่อ อัพโหลดรูปภาพและเลือกรูปภาพที่ต้องการ โดยขนาดรูปภาพสไลด์ควรมีขนาด 830 x 450 pixels