(คู่มือใช้งาน) ขนาดรูปภาพต่างๆ

ขนาดรูปภาพ

รูปภาพภายในเว็บที่เพิ่มข้อมูลหลักๆ จะใช้อยู่ 2 จุด ดังต่อไปนี้

ภาพสไลด์หน้าหลักขนาด 830 x 450 pixels

ภาพสินค้า รวมถึงสินค้าแนะนำ (สินค้าในทุกๆ หน้า) ต้องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดไม่ต่ำกว่า 500 x 500 pixels

ขนาดรูปภาพแบรนด์สินค้า

200 x 200 pixels

ขนาดรูปภาพลูกค้าของเรา

180 x 180 pixels